ABOUT US

ความเชี่ยวชาญและบริการของเรา

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่งจำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยทีมวิศวกรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านงานเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายการวางระบบคุณภาพ ISO 9000 และการประหยัดพลังงาน ในวงการอุตสาหกรรมภายในประเทศมากกว่า 15 ปี ซึ่งทีมวิศวกรดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและการช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงได้จัดตั้งบริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซพวิ่ง จำกัด ในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ หลากหลายมาตรการที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นมาตรการที่ถูกกฎหมาย ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงพลังงานหรือสถาบันมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และช่วยชาติลดภาวะโลกร้อน

MISSION พันธกิจ

 1. จัดหาวิธีการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมานำเสนอแก่ลูกค้าโดยจะต้องให้ผลตอบแทนสูงและคืนทุนเร็ว
 2. มุ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว
 3. เป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่วยลดภาวะโลกร้อนและสร้างโลกสีเขียว

VISION วิสัยทัศน์

 • มุ่งมั่นเป็นบริษัทจัดการด้านการประหยัดพลังงานที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า

OBJECTIVES วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอระบบประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ความเชี่ยวชาญของ SES

ผู้บริหารและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน มีการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุนของโครงการ ทำให้ได้โครงการที่มีผลตอบแทนของโครงการที่ดี

และเรายังได้รับรางวัล Excellent Esco Awards จากงาน Thailand Esco Fair ปี 2014 2015 2016 2018 2020 รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล
จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริการของเรา

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่งจำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอโครงการประหยัดพลังงานให้แก่ลูกค้าในรูปแบบ Turnkey Project หรือการบริการแบบครบวงจรดังนี้

 • ให้คำแนะนำ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • จัดหา/ติดตั้งมาตรการด้านประหยัดพลังงานชนิดต่างๆที่เหมาะสม
 • รับประกันอัตราประหยัดด้วยสัญญาพลังงาน (EPC) พร้อมตรวจรับรองผลประหยัดโดยสถาบันกลาง หากไม่ได้เป้าหมายยินดีจ่ายค่าชดเชย
 • จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำ (ESCO FUND) ให้โครงการที่นำเสนอ 100% โดยลูกค้าไม่ต้องมีภาระด้านการจัดหางบลงทุน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโครงการประหยัดพลังงานก็คือ ผลตอบแทน/ลดค่าใช้จ่าย

ทุกโครงการประหยัดพลังงานที่บริษัทฯนำเสนอสามารถประหยัดพลังงานได้ 10-30% โดยให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงมาก ด้วยอัตรา IRR≥15%,
ROI≥100%,Payback Period≤ 5 ปี เท่านั้น ซึ่งจัดว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่ามาก

ลูกค้า

ด้วยประสบการณ์ในการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานจำนวนมาก ให้แก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตสี โรงงานผลิตอาหาร โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานฉีดพลาสติก โรงงานผลิตเครื่องประดับ เป็นต้น จึงทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกด้านของการอนุรักษ์พลังงานและประสบความสำเร็จทั้งสิ้น

ประวัติบริษัท

Image

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่งจำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยทีมวิศวกรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านงานเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายการวางระบบคุณภาพ ISO 9000 และการประหยัดพลังงาน ในวงการอุตสาหกรรมภายในประเทศมากกว่า 15 ปี ซึ่งทีมวิศวกรดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและการช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงได้จัดตั้งบริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซพวิ่ง จำกัด ในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ หลากหลายมาตรการที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นมาตรการที่ถูกกฎหมาย ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงพลังงานหรือสถาบันมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และช่วยชาติลดภาวะโลกร้อน

MISSION พันธกิจ

 1. จัดหาวิธีการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมานำเสนอแก่ลูกค้าโดยจะต้องให้ผลตอบแทนสูงและคืนทุนเร็ว
 2. มุ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว
 3. เป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่วยลดภาวะโลกร้อนและสร้างโลกสีเขียว

VISION วิสัยทัศน์

 • มุ่งมั่นเป็นบริษัทจัดการด้านการประหยัดพลังงานที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า

OBJECTIVES วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอระบบประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ความเชี่ยวชาญของ SES และ บริการของเรา

ความเชี่ยวชาญของ SES

ผู้บริหารและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน มีการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุนของโครงการ ทำให้ได้โครงการที่มีผลตอบแทนของโครงการที่ดี

และเรายังได้รับรางวัล Excellent Esco Awards จากงาน Thailand Esco Fair ปี 2014 2015 2016 2018 2020 รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล
จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม 
สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Image
Image

บริการของเรา

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่งจำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอโครงการประหยัดพลังงานให้แก่ลูกค้าในรูปแบบ Turnkey Project หรือการบริการแบบครบวงจรดังนี้

 • ให้คำแนะนำ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • จัดหา/ติดตั้งมาตรการด้านประหยัดพลังงานชนิดต่างๆที่เหมาะสม
 • รับประกันอัตราประหยัดด้วยสัญญาพลังงาน (EPC) พร้อมตรวจรับรองผลประหยัดโดยสถาบันกลาง หากไม่ได้เป้าหมายยินดีจ่ายค่าชดเชย
 • จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำ (ESCO FUND) ให้โครงการที่นำเสนอ 100% โดยลูกค้าไม่ต้องมีภาระด้านการจัดหางบลงทุน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโครงการประหยัดพลังงาน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโครงการประหยัดพลังงานก็คือ ผลตอบแทน/ลดค่าใช้จ่าย

ทุกโครงการประหยัดพลังงานที่บริษัทฯนำเสนอสามารถประหยัดพลังงานได้ 10-30% โดยให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงมาก ด้วยอัตรา IRR≥15%,ROI≥100%,Payback Period≤ 5 ปี เท่านั้น ซึ่งจัดว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่ามาก

ลูกค้า

ด้วยประสบการณ์ในการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานจำนวนมาก ให้แก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตสี โรงงานผลิตอาหาร โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานฉีดพลาสติก โรงงานผลิตเครื่องประดับ เป็นต้น จึงทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกด้านของการอนุรักษ์พลังงานและประสบความสำเร็จทั้งสิ้น