ABOUT US

ความเชี่ยวชาญและบริการของเรา

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่งจำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยทีมวิศวกรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านงานเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายการวางระบบคุณภาพ ISO 9000 และการประหยัดพลังงาน ในวงการอุตสาหกรรมภายในประเทศมากกว่า 15 ปี ซึ่งทีมวิศวกรดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพือลดค่าใช้จ่ายและการช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงได้จัดตั้งบริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซพวิ่ง จำกัด ในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ หลากหลายมาตรการที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นมาตรการที่ถูกกฎหมาย ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงพลังงานหรือสถาบันมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และช่วยชาติลดภาวะโลกร้อน

MISSION พันธกิจ

 1. จัดหาวิธีการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมานำเสนอแก่ลูกค้าโดยจะต้องให้ผลตอบแทนสูงและคืนทุนเร็ว
 2. มุ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว
 3. เป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่วยลดภาวะโลกร้อนและสร้างโลกสีเขียว

VISION วิสัยทัศน์

 • มุ่งมั่นเป็นบริษัทจัดการด้านการประหยัดพลังงานที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า

OBJECTIVES วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอระบบประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ความเชี่ยวชาญของ SES

ผู้บริหารและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน มีการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุนของโครงการ ทำให้ได้โครงการที่มีผลตอบแทนของโครงการที่ดี

และเรายังได้รับรางวัล Excellent Esco Awards จากงาน Thailand Esco Fair ปี 2014 2015 2016
จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริการของเรา

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่งจำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอโครงการประหยัดพลังงานให้แก่ลูกค้าในรูปแบบ Turnkey Project หรือการบริการแบบครบวงจรดังนี้

 • ให้คำแนะนำ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • จัดหา/ติดตั้งมาตรการด้านประหยัดพลังงานชนิดต่างๆที่เหมาะสม
 • รับประกันอัตราประหยัดด้วยสัญญาพลังงาน (EPC) พร้อมตรวจรับรองผลประหยัดโดยสถาบันกลาง หากไม่ได้เป้าหมายยินดีจ่ายค่าชดเชย
 • จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำ (ESCO FUND) ให้โครการที่นำเสนอ 100% โดยลูกค้าไม่ต้องมีภาระด้านการจัดหางบลงทุน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโครงการประหยัดพลังงานก็คือ ผลตอบแทน/ลดค่าใช้จ่าย

ทุกโครงการประหยัดพลังงานที่บริษัทฯนำเสนอสามารถประหยัดพลังงานได้ 10-30% โดยให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงมาก ด้วยอัตรา IRR≥15%, Payback Period ≈ 3-5 ปี เท่านั้น ซึ่งจัดว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่ามาก

ลูกค้า

ด้วยประสบการณ์ในการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานจำนวนมาก ให้แก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตสี โรงงานผลิตอาหาร โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานฉีดพลาสติก โรงงานผลิตเครื่องประดับ เป็นต้น จึงทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกด้านของการอนุรักษ์พลังงานและประสบความสำเร็จทั้งสิ้น

ประวัติบริษัท

Image

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่งจำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยทีมวิศวกรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านงานเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายการวางระบบคุณภาพ ISO 9000 และการประหยัดพลังงาน ในวงการอุตสาหกรรมภายในประเทศมากกว่า 15 ปี ซึ่งทีมวิศวกรดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพือลดค่าใช้จ่ายและการช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงได้จัดตั้งบริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซพวิ่ง จำกัด ในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ หลากหลายมาตรการที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นมาตรการที่ถูกกฎหมาย ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงพลังงานหรือสถาบันมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และช่วยชาติลดภาวะโลกร้อน

MISSION พันธกิจ

 1. จัดหาวิธีการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงมานำเสนอแก่ลูกค้าโดยจะต้องให้ผลตอบแทนสูงและคืนทุนเร็ว
 2. มุ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว
 3. เป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่วยลดภาวะโลกร้อนและสร้างโลกสีเขียว

VISION วิสัยทัศน์

 • มุ่งมั่นเป็นบริษัทจัดการด้านการประหยัดพลังงานที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า

OBJECTIVES วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอระบบประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ความเชี่ยวชาญของ SES และ บริการของเรา

ความเชี่ยวชาญของ SES

ผู้บริหารและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน มีการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุนของโครงการ ทำให้ได้โครงการที่มีผลตอบแทนของโครงการที่ดี

และเรายังได้รับรางวัล Excellent Esco Awards จากงาน Thailand Esco Fair ปี 2014 2015 2016
จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม 
สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Image
Image

บริการของเรา

บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่งจำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอโครงการประหยัดพลังงานให้แก่ลูกค้าในรูปแบบ Turnkey Project หรือการบริการแบบครบวงจรดังนี้

 • ให้คำแนะนำ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • จัดหา/ติดตั้งมาตรการด้านประหยัดพลังงานชนิดต่างๆที่เหมาะสม
 • รับประกันอัตราประหยัดด้วยสัญญาพลังงาน (EPC) พร้อมตรวจรับรองผลประหยัดโดยสถาบันกลาง หากไม่ได้เป้าหมายยินดีจ่ายค่าชดเชย
 • จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำ (ESCO FUND) ให้โครการที่นำเสนอ 100% โดยลูกค้าไม่ต้องมีภาระด้านการจัดหางบลงทุน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโครงการประหยัดพลังงาน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโครงการประหยัดพลังงานก็คือ ผลตอบแทน/ลดค่าใช้จ่าย

ทุกโครงการประหยัดพลังงานที่บริษัทฯนำเสนอสามารถประหยัดพลังงานได้ 10-30% โดยให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงมาก ด้วยอัตรา IRR≥15%, Payback Period ≈ 3-5 ปี เท่านั้น ซึ่งจัดว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่ามาก

ลูกค้า

ด้วยประสบการณ์ในการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานจำนวนมาก ให้แก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตสี โรงงานผลิตอาหาร โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานฉีดพลาสติก โรงงานผลิตเครื่องประดับ เป็นต้น จึงทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกด้านของการอนุรักษ์พลังงานและประสบความสำเร็จทั้งสิ้น