ถาม – ตอบ

โครงการประหยัดพลังงาน ของบริษัท สมาร์ท เอนเนอร์ยี เซฟวิ่ง จำกัด มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ทันสมัยให้ผลประหยัดที่คุ้มค่า ให้ผลตอบแทนโครงการสูง คือ IRR 15% ตัวเลขนี้ หมายความว่าอย่างไร?

ในการลงทุนทุกครั้ง สิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจของนักลงทุน คือผลตอบแทนทางการเงินที่สูงสุดเรามีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้กันโดยทั่วไปที่แสดงถึงผลกำไรในทางการเงินและการลงทุน นั่นคือ

IRR (Internal Rate of Return) แปลว่าอัตราผลตอบแทนภายในคล้ายอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญตัวหนึ่ง

ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อเราลงทุน 100 บาท และสามารถขายได้ 110 บาท แสดงว่าการลงทุนครั้งนี้มี IRR = 10% เป็นต้น

ตัวเลข % IRR ดีหรือไม่ เรามักเทียบเคียงจากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดของธนาคารพาณิชย์ คือดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 1% ต่อปี (2559)

ในโครงการประหยัดพลังงานของ SES นั้น เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการคัดเลือกอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่มีคุณภาพ ทันสมัย แม่นยำ และได้มาตรฐานสากล สามารถให้ผลลัพธ์ด้านการประหยัดพลังงานที่คำนวณออกมาได้เป็นตัวเงินที่ชัดเจนและให้อัตราผลตอบแทนที่แม่นยำ ซึ่งมี IRR 10-20% จัดว่าสูงมาก